نگاهی به “سه کام حبس” | تلاش مضاعف برای سیاهی و پلشتی